1. Algemene Voorwaarden
1.1. BarrelKings is een handelsmerk en een product van Bonovox products
1.2. Bonovox products (vanaf heden BarrelKings), welke zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder handelsregisternummer 67339182, behouden zich het recht voor de algemene voorwaarden tijdelijk te wijzigen en zo nodig aan te vullen.

KvK-nummer: 37123015
TAX-nummer: NL817037779B01

2. Leveringsovereenkomst
2.1 Aanbiedingen of prijzen dienen te worden gezien als een uitnodiging aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. BarrelKings is op geen enkele wijze gebonden aan een dergelijke aanbieding of prijs of offerte aan potentiële kopers, tenzij schriftelijk anders is bepaald. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële verkoper geldt slechts als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst indien aan de overige bepalingen van dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van een potentiële koper ingevolge artikel
2.1 wordt geacht te zijn gedaan in de volgende omstandigheden: - De aspirant-koper heeft de gegevens volledig ingevuld in het betreffende invulscherm van de website en de gegevens worden elektronisch verzonden aan BarrelKings. Deze gegevens zijn door BarrelKings ontvangen. - BarrelKings heeft een op de persoon toegesneden aanbod gedaan aan de potentiële afnemer die het aanbod door middel van een schriftelijke overeenkomst heeft aanvaard.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling bij de afnemer wordt geplaatst of, indien het aanbod via de website is gedaan, per e-mail wordt verzonden naar het door de afnemer opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door BarrelKings worden herroepen indien de afnemer niet aan de door BarrelKings gestelde voorwaarden heeft voldaan of in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro's conform de wettelijke bepalingen en inclusief omzetbelasting. De afnemer is de prijs verschuldigd die BarrelKings conform artikel 2.3 van deze voorwaarden heeft bevestigd. De prijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, aangezien BarrelKings pas na betaling zal leveren.
3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijs, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BarrelKings worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn mogelijk zolang de voorraad strekt.

4. Betaling
4.1 De koper kan vooraf betalen met een creditcard, iDeal of een vergelijkbaar betalingssysteem.

5. Levering en levertijd
5.1 Bestellingen worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling door de afnemer door of namens BarrelKings afgeleverd op de door de afnemer aangegeven afleverdatum.
5.2 Levering geschiedt op het door de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven contactadres.
5.3 De afnemer is verplicht het product binnen en/of kort voor de overeengekomen termijn af te nemen. Indien de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3 geen overeengekomen termijn bevat, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de bestelling als overeengekomen termijn.
5.4 Indien op het voorgenomen tijdstip van levering hetzij de koper hetzij een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is en hetzij de koper hetzij een door hem aangewezen persoon het pakket in ontvangst kan nemen, zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket naar een buurman brengen.
5.5 Direct na ontvangst van de bestelling dient de koper het product te controleren. Indien de koper producten ontvangt die in slechte staat verkeren of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper onmiddellijk en uiterlijk binnen zes uur na ontvangst contact met ons op te nemen. De koper kan contact opnemen met info @ BarrelKings.com. Onze helpdesk zorgt ervoor dat de klacht zo goed en snel mogelijk wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden ingediend via het telefoonnummer +31 10 798 9500.

6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht is BarrelKings niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen. BarrelKings is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht worden verstaan alle omstandigheden waarop BarrelKings geen invloed kan uitoefenen en die leiden tot gehele of gedeeltelijke beperking van de nakoming van de verplichtingen jegens de afnemer. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken of verbindingen of communicatie en/of het te eniger tijd niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van websites van de van overheidswege verstrekte licentie.

7. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
7.1. BarrelKings is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade